Student Magazine

Pratyaksha University Studnets' Magazine for - 2022-23

Pratyaksha University Studnets' Magazine for - 2021-22

Pratyaksha University Studnets' Magazine for - 2020-21