HIP AND KNEE REPLACEMENT A Comprehensive cadaveric workshop

hip and knee replacement
Date 16-9-2023
MMC ACCREDITATION 2 CPD Credit Points
NO. OF BENEFICIARIES 27
FACULTY 1) Dr Shailesh Kore
2) Dr Nitin Bhokare
3) Dr Abhijeet Khade
4) Dr Vaibhav sasurkar
5) Dr Umesh Jain
6) Dr Jayant Bhosale
7) Dr Amol Gowaikar
8) Dr Swapnil Kothadiya
9) Dr Pradip Patil
10) Dr Salim Lad
11) Dr Suraj Deshmukh
12) Dr Vasudha Nikam
13) Dr Ashalata Patil
14) Dr Anita Gune
15) Dr Arun Karmalkar
DELEGATES 1) Dr Abhishekh Chabukwar
2) Dr Ayush Sethi
3) Dr Kaiwalya Dandwate
4) Dr Rishabh Kadam
5) Dr Raviraj Patel
6) Dr Viraj Shah
7) Dr Dyanesh Tretiya
8) Dr Raviverma M
9) Dr N Mohith Sai Teja
10) Dr Raghvendra Kululele
11) Dr Chris Abey
12) Dr Hrishikesh Patil