CVC Pledge & Rashtriya Ekta Divas – Community Activities of D Y Patil Education Society Deemed University, Kolhapur